WHOIS Service

xemngay.com - information about domain

 • Server Status: available
 • Server IP: 208.109.78.57
 • Server Response Time: 270ms

Site title

Xem ngay tot xau, xem ngay cuoi, khai truong, dong tho, lich van nien - ngay 14/02/2012

Keywords

xemngay, xem ngay tot, xem ngay cuoi, xem ngay, xem ngay tot xau, xem tuổi, xem ngày, xem ngày tốt xấu, ngay tot xau, ngay tot, xem ngày tốt, ngay cuoi, coi ngay tot, doi ngay am sang ngay duong, tìm ngày tốt, đổi ngày dương sang âm, coi ngay tot xau, xem

Description

Xem ngay tot xau, xem ngay cuoi, xem ngay khai truong, xem ngay dong tho, lich van nien.Xem ngay tot xau, xem ngay cuoi - ngay 14/02/2012

Alexa information

Alexa rank: 204,390

Rank Trend

Bounce Trend

DNS Information

Host: Class: Type: IP: TTL: Target: Other:
xemngay.com IN MX 559698 aspmx3.googlemail.com pri: 50
xemngay.com IN MX 559698 aspmx.l.google.com pri: 10
xemngay.com IN MX 559698 alt1.aspmx.l.google.com pri: 20
xemngay.com IN MX 559698 alt2.aspmx.l.google.com pri: 30
xemngay.com IN MX 559698 aspmx2.googlemail.com pri: 40

Server Location

Site source

Show / hide source
        
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD html 4.0 Transitional//EN">

<html>
    <head>
        <title>
            Xem ngay tot xau, xem ngay cuoi, khai truong, dong tho, lich van nien - ngay 20/03/2012
        </title>
        <meta name="verify-v1" content="xvz5tyZ0kFMvviRe/qgGEX76ox0egqSLB0uDg2B3Fek=">
        <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5">
        <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Xem ngay tot xau, xem ngay cuoi, xem ngay khai truong, xem ngay dong tho, lich van nien.Xem ngay tot xau, xem ngay cuoi - ngay 20/03/2012">
        <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="xemngay, xem ngay tot, xem ngay cuoi, xem ngay, xem ngay tot xau, xem tuổi, xem ngày, xem ngày tốt xấu, ngay tot xau, ngay tot, xem ngày tốt, ngay cuoi, coi ngay tot, doi ngay am sang ngay duong, tìm ngày tốt, đổi ngày dương sang âm, coi ngay tot xau, xem ngày âm lịch, xem ngay cuoi tot, ngày dương ngày âm, chon ngay cuoi, xem ngày chon giờ tốt, xem ngay cuoi, giờ hoàng đạo, xem ngay gio tot xau, xem giờ hoàng đạo, đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch, ngày tốt trong tháng, ngày tốt xấu, sao xấu, xem ngày tốt ngày xấu, ngày tốt, ngay tot ngay xau, xem sao tot xau, xem giờ tốt xấu, chọn ngày tốt xấu, xem tuoi cuoi, đổi ngày dương âm lịch, xung khắc, xem ngày tôt xấu, xem ngay thang, xung khắc tuổi, xem ngày tốt - giờ tốt, chương trình đổi ngày âm lịch sang ngày dương lịch, đổi ngày dương, chọn ngày tốt hoàng đạo, xem ngày nhập trạch, cung hoàng đạo, ngay xau ngay tot, ngày hoàng đạo, xem phong thuỷ, cung hoang dao, đổi ngày âm lịch, cách tính ngày hoàng đạo hắc đạo, hướng xuất hành, xemngay tot, xem giờ tốt, đổi lịch âm sang lịch dương lịch, xem ngày động thổ, xem tuổi xung khắc, lich van nien, lịch vạn niên, xem ngày cưới, coi ngay, lịch việt, lich viet,lich vietnam, lịch việt nam">
        <META name="COPYRIGHT" content="xemngay.com">
        <META name="AUTHOR" content="xemngay.com">
        <META name="RESOURCE-TYPE" content="DOCUMENT">
        <META name="DISTRIBUTION" content="GLOBAL">
        <META name="ROBOTS" content="INDEX, FOLLOW">
        <META name="REVISIT-AFTER" content="1 DAYS">
        <META name="RATING" content="GENERAL">
        <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Xem ngay cuoi, khai truong, dong tho, lich van nien"
            href="http://www.xemngay.com/rss.aspx">
        <link rel="meta" href="http://www.xemngay.com/labels.xml" type="application/rdf+xml" title="ICRA labels">
        <meta http-equiv="pics-Label" content='(pics-1.1 "http://www.icra.org/pics/vocabularyv03/" l gen true for "http://xemngay.com" r (n 0 s 0 v 0 l 0 oa 0 ob 0 oc 0 od 0 oe 0 of 0 og 0 oh 0 c 0) gen true for "http://www.xemngay.com" r (n 0 s 0 v 0 l 0 oa 0 ob 0 oc 0 od 0 oe 0 of 0 og 0 oh 0 c 0))'>
        <LINK href="Styles.css" type="text/css" rel="stylesheet"><link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" ><link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" >
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.xemngay.com/xemngay.xml" title="Tìm ngày tốt" />

</head>
    <body style=" margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-top:0px; margin-right:0px">
        <script  language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
if (top.location != location) top.location.href = location.href;
// -->
        </script>
        <form name="web" method="post" action="default.aspx" id="web">


            <table id="Table1" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                <tr>
                    <td style="border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-bottom: 3px solid; border-right-width: 1px"
                        bordercolor="#444433" valign="top" align="left" bgcolor="#999988">
                        <H1>
                            

<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tr>
        <TD vAlign="top">&nbsp;<a href="http://www.xemngay.com/"><span style="TEXT-DECORATION: none"><FONT size="5">Trang 
                        chủ xem ngày tốt</FONT></span></a> &nbsp;<span id="Header1_lblS" style="font-style:italic;"><br>"Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác." <b>Aristotle</b></span>&nbsp;&nbsp;<A class="footer" href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=danhngon">Xem thêm...</a>
                
            <span class="footer">
                <br/>
            </span>
            <br/>
            <br/>
        </td>
        <TD vAlign="top" align="right" width="320">
            <table id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                <tr>
                    <TD vAlign="top" align="right"><span class="footer">&nbsp;<a id="Header1_hLIn" href="Default.aspx?blog=login">Đăng nhập</a>
                            |
                            <a id="Header1_hUser" href="Default.aspx?blog=CreateUser">Đăng ký</a>
                            | <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=feedback">Góp ý</a> | <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=donate">
                                Quảng cáo</a> | <a href="http://www.xemngay.com/webLog.aspx"><b>Blog</b> </a>|<a id="Header1_InAn" href="?print=1" target="_blank">  Bản in</a>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
</H1>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td valign="top" align="left" height="100%">
                        <table id="Table2" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                            <tr>
                                <td style="border-top-width: 1px; border-right: 1px solid; border-left-width: 1px; border-bottom-width: 1px"
                                    bordercolor="#444433" bgcolor="#ddddcc" valign="top" align="left" width="200">
                                    <table height="100%" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td height="300" valign="top">
                                                <span id="RightMenu1_lblMa"></span>
<h1>Xem ngày tháng</h1>
<ul style="LIST-STYLE-TYPE:none; MARGIN:1px 0px 0px; PADDING-LEFT:1px">
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=bestDa">Tìm ngày tốt trong tháng</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=ltos">Đổi ngày dương sang ngày âm</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=stol">Đổi ngày âm sang ngày dương</a>
    </li>
</ul>
<h1>Phong thuỷ</h1>
<ul style="LIST-STYLE-TYPE:none; MARGIN:1px 0px 0px; PADDING-LEFT:1px">
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=loban">Thước lỗ ban</a>
    <li>
        <a href="Default.aspx?blog=huongnha">Xem hướng nhà hợp tuổi</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=huongnha2">Xem Tuổi hợp với hướng 
            nhà</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=phongthuy">Công cụ dành cho web 
            địa ốc</a></li>
</ul>
<h1>Giải trí</h1>
<ul style="LIST-STYLE-TYPE:none; MARGIN:1px 0px 0px; PADDING-LEFT:1px">
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=SinhHoc">Biểu đồ Nhịp sinh học</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/HotNews.aspx">Tin nhanh từ các báo</a></li>
</ul>
<h1>Trắc nghiệm vui</h1>
<ul style="LIST-STYLE-TYPE:none; MARGIN:1px 0px 0px; PADDING-LEFT:1px">
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/aicap.aspx" target="_blank">Bói Ai Cập</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/quiz/boitinhyeu.aspx">Bói tình yêu</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/quiz/catinh.aspx" target="_blank">Cá tính của bạn 
            thế nào?</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/quiz/giaima.aspx" target="_blank">Giải mã chính 
            mình</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/quiz/thamvong.aspx" target="_blank">Bạn có "liều" 
            không?</a>
    <li>
        <a href="http://www.xemngay.com/quiz/xemthoivan.aspx" target="_blank">Xem thời vận</a></li>
</ul>
<br>
RSS:&nbsp;<a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/XemNgayTotXau-LichVanNien?format=xml"><img border="0" src="http://www.xemngay.com/images/rss_feed.gif" alt="rss feed"></a><br>
Xem ngày:&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.google.com.vn/ig/adde?moduleurl=http://www.xemngay.com/gadget.aspx"><img src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif" border="0" alt="Xem ngày trên Google"
        width="95" height="17"></a><br>
RSS trên Google&nbsp;<a target="_blank" href="http://fusion.google.com/add?source=atgs&amp;feedurl=http%3A//www.xemngay.com/rss.aspx"><img src="http://gmodules.com/ig/images/plus_google.gif" border="0" alt="RSS trên Google"></a><br>
Tin tức trên Google&nbsp;<A href="http://www.google.com.vn/ig/adde?moduleurl=http://www.xemngay.com/VietNewsGadget.aspx"
    target="_blank"><IMG height="17" alt="Tin tức nóng trên Google" src="http://gmodules.com/ig/images/plus_google.gif"
        border="0"></A>
<br>
<br>
<img img src="http://whos.amung.us/cwidget/abnpst1tvt8q/ddddcc000000.png" width="81"
    height="29" border="0" alt="Số người đang online" title="Số người đang vào xem ngày">

                                            </td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td valign="bottom">
                                        <div style="position: absolute; width: 100px; height: 100px; z-index: 1; left: -300px; top: -300px" id="layer1">                                            
                                                <script type='text/javascript' language='JavaScript' src='http://xslt.alexa.com/site_stats/js/t/b?url=www.xemngay.com+++++'></script>
                                        </div>
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                                <td style="border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-bottom: 3px solid; border-right-width: 1px"
                                    bordercolor="#444433" bgcolor="#eeeedd" id="centerpane" valign="top" align="left">&nbsp;
                                    <table width="99%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                                        <tr>
                                            <td id="content1" valign="top">
                                            
<script language="javascript" src="js/tip.js"  type="text/javascript"></script>
<script language="javascript" src="js/amlich-hnd.js" type="text/javascript"></script>
<div id="tipDiv" style="Z-INDEX: 1; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute"></div>
<table id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tr>
        <td align="right">
            <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
                <tr>
                    <td align="left" style="width: 224px"><input name="_ctl0:tDay" type="text" value="20/3/2012" id="_ctl0_tDay" style="width:168px;" />&nbsp;
                        <input type="submit" name="_ctl0:btnXem" value="Xem" id="_ctl0_btnXem" />&nbsp;</td>
                    <td align="left">
                        <div style="DISPLAY: inline; FLOAT: left">
                            <div class="unlock-inline" onclick="show_mine(this);">
                                <div class="unlock-pop dir-left" style="DISPLAY: none; VISIBILITY: hidden; WHITE-SPACE: nowrap">
                                    <script language="JavaScript">                                        
                                        setOutputSize("small");
                                        document.writeln(printSelectedMonth());                                        
                                    </script>
                                </div>
                                <A class="edit" style="font-weight: 700; BACKGROUND: white" href="javascript:;">chọn ngày khác</A>
                            </div>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td align="left" style="width: 224px">(ngày/tháng/năm) <span class="commentfooter">&nbsp;vd:01/12/2007</span>&nbsp;&nbsp;</td>
                    <td>
                        <span class="commentfooter">Xem theo:
                            <input id="_ctl0_radNgay" type="radio" name="_ctl0:A" value="radNgay" checked="checked" /><label for="_ctl0_radNgay">ngày </label>&nbsp;
                            <input id="_ctl0_radTuan" type="radio" name="_ctl0:A" value="radTuan" /><label for="_ctl0_radTuan">tuần</label>
                            <input id="_ctl0_radThang" type="radio" name="_ctl0:A" value="radThang" /><label for="_ctl0_radThang">tháng</label>&nbsp;</span></td>
                    </SPAN>
                </tr>
            </table>
            <hr size="1">
        </td>
    </tr>
    <!--beginprint--><tr>
        <td align="left">
            <span id="_ctl0_lNhamNgay" class="content"><b>Thứ 3, 20/03/2012<br>28/02/2012(AL)-</b>&nbsp;&nbsp;ngày:<b>Canh thìn</b>, tháng:<b>Quý mão</b>, năm:<b>Nhâm thìn</b></span>
            <br/>
            <span id="_ctl0_lblHD" class="content"><a href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=1" target="_blank">Là ngày:</a><b> Thiên Hình Hắc Đạo</b>   <a href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=6" target="_blank">Trực:</a></span>
            <a id="_ctl0_hypTruc" class="content" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Tốt nói chung&quot;)" href="javascript:;" style="font-weight:bold;">Trừ</a>&nbsp;<br/>
            <a href="http://www.xemngay.com/webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=24" _blank>Nạp âm:</a>
            <span id="_ctl0_lblNam" class="content">Bạch Lạp Kim</span>&nbsp;hành:
            <span id="_ctl0_lblHanh" class="content">Kim</span>&nbsp;Thuộc 
            mùa:
            <span id="_ctl0_lblMua" class="content">Thu</span><br/>
            <a href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=25" _blank>Nhị thập bát tú:</a>&nbsp;Sao:&nbsp;
            <a id="_ctl0_lSao" class="content" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Theo Thần bí trạch cát Trung quốc:<br><b>Tốt mọi việc</b><br>Theo Tuyển trạch thông thư VN và Lịch thư của Thái Bá Lệ Hồng Kông:<br><b>Nói chung không tốt</b>&quot;)" href="javascript:;">Dực</a>
            &nbsp;&nbsp;Thuộc:
            <span id="_ctl0_lHanh" class="content">Hoả</span>&nbsp;Con 
            vật:
            <span id="_ctl0_lVat" class="content">Rắn</span><br/>
            <br/>
            Đánh giá chung:
            <span id="_ctl0_lDGiachung" class="content" style="font-weight:bold;">(-1) - Xấu</span>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Xem thêm:<STRONG> Bảng tốt xấu theo từng việc</STRONG>
            <table bordercolor="#444433" border="1" width="100%" align="left" cellspacing="0" cellpadding="0"
                style="BORDER-COLLAPSE: collapse">
                <tr>
                    <td width="30%" align="center"><b>Tốt đối với</b></td>
                    <td width="23%" align="center"><b>Hơi tốt</b></td>
                    <td width="23%" align="center"><b>Hạn chế làm</b></td>
                    <td width="23%" align="center"><b>Không nên </b>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="30%" align="left" valign="top">
                        <span id="_ctl0_lTot" class="footer"></span></td>
                    <td width="23%" align="left" valign="top">
                        <span id="_ctl0_lCothe" class="footer"></span></td>
                    <td width="23%" align="left" valign="top">
                        <span id="_ctl0_lHanche" class="footer">Hôn thú, giá thú<br> An táng, mai táng<br> Động thổ</span></td>
                    <td width="23%" align="left" valign="top">
                        <span id="_ctl0_lKhongnen" class="footer"></span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><STRONG>Bảng tính chất của ngày</STRONG>
            <table bordercolor="#444433" border="1" width="100%" align="left" cellspacing="0" cellpadding="0"
                style="BORDER-COLLAPSE: collapse">
                <tr>
                    <td width="30%" align="center"><b>
                            <a id="_ctl0_hypXHMore" _blank="" href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=2">Hướng xuất hành</a></b></td>
                    <td width="23%" align="center"><b>
                            <a id="_ctl0_hyHDMore" _blank="" href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=1">Giờ hoàng đạo</a></b></td>
                    <td width="46%" align="center" colspan="2"><b>Tuổi bị xung khắc</b></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="30%" rowspan="2" align="left" valign="top"><EM>Tài thần</EM>:
                        <span id="_ctl0_lTai" class="content">Tây Nam</span><br/>
                        <EM>Hỷ thần</EM>:<EM> </EM>
                        <span id="_ctl0_lHy" class="content">Tây Bắc</span><br/>
                        <EM>Hạc thần</EM>:
                        <span id="_ctl0_lAc" class="content">Tây</span></td>
                    <td width="23%" rowspan="2" align="left" valign="top">
                        <span id="_ctl0_lHoangDao" class="footer">Dần (3-5)<br> Thìn (7-9)<br> Tỵ (9-11)<br> Thân (15-17)<br> Dậu (17-19)<br> Hợi (21-23)</span></td>
                    <td width="23%" align="center">Xung khắc với ngày</td>
                    <td align="center" width="23%">Xung khắc với tháng</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="23%" align="left" valign="top">
                        <span id="_ctl0_lblXKN" class="content">Giáp tuất*<br>Mậu tuất<br>Giáp thìn</span></td>
                    <td align="left" width="23%" valign="top">
                        <span id="_ctl0_lblXKT" class="content">Đinh dậu<br>Tân dậu</span></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><STRONG><a href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=18">Bảng các sao tốt xấu theo</a> "Ngọc 
                hạp thông thư"</STRONG>
            <table bordercolor="#444433" border="1" width="100%" align="left" cellspacing="0" cellpadding="0"
                style="BORDER-COLLAPSE: collapse">
                <tr>
                    <td width="53%" align="center"><b>
                            <a id="_ctl0_hypTMore" _blank="" href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=4">    Các    sao tốt</a></b></td>
                    <td width="46%" align="center"><b>
                            <a id="_ctl0_hypSXMore" _blank="" href="webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=3">Các sao xấu</a></b></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="53%" align="left" valign="top" class="footer">
                        
                                <a id="_ctl0_g__ctl0_hypG" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Tốt cho mọi việc&quot;)" href="javascript:;">Thiên ân</a>,
                            
                                <a id="_ctl0_g__ctl1_hypG" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Tốt cho mọi việc/Xây dựng, làm nhà, sửa nhà&quot;)" href="javascript:;">Nguyệt không</a>,
                            
                                <a id="_ctl0_g__ctl2_hypG" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Tốt cho mọi việc&quot;)" href="javascript:;">U vi tinh</a>
                            </td>
                    <td width="46%" align="left" valign="top" class="footer">
                        
                                <a id="_ctl0_b__ctl0_hypB" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Xấu cho mọi việc&quot;)" href="javascript:;"><b>Thụ tử*</b></a>,
                            
                                <a id="_ctl0_b__ctl1_hypB" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Kỵ xây dựng, làm nhà, sửa nhà&quot;)" href="javascript:;">Nguyệt hoạ</a>,
                            
                                <a id="_ctl0_b__ctl2_hypB" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Ky Động thổ&quot;)" href="javascript:;">Phủ đầu sát</a>,
                            
                                <a id="_ctl0_b__ctl3_hypB" onmouseout="hideTip()" onmouseover="doTooltip(event,&quot;Kỵ hôn thú, giá thú/An táng, mai táng/Động thổ&quot;)" href="javascript:;">Tam tang</a>
                            
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <!--endprint-->    
    <tr>
        <td align="left" vAlign="bottom">
            <br/>
            <span class="commentfooter"><BLOCKQUOTE> <a href="http://www.xemngay.com/webLog.aspx?blog=wld&amp;postid=16"  target="_blank">
                        Chú ý: Cách đặt lịch xem ngày lên website của bạn </a></BLOCKQUOTE></span>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>

                                        </tr>
                                    </table>
                                </td>
                                <td style="border-top-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left: 1px solid; border-right-width: 1px"
                                    bordercolor="#444433" bgcolor="#ddddcc" valign="top" align="left" width="15%">
                                    
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" id="table1">
    <tr>
        <td bordercolor="#ddddcc" style="BORDER-TOP-WIDTH: 1px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 1px; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px">
            <br/>
            <h1>Liên kết được tài trợ</h1>
            <br/>
            Vật Phẩm Phong Thủy - Cửa Hàng <a href='http://vatphamphongthuy.com/'>Phong Thuy</a><br><br>
            Blog Phong Thủy -  <a href='http://www.blogphongthuy.com/'>Phong Thuy</a> cho Người Việt<br><br>
            Phong Thủy Học - Kiến Thức về <a href='http://phongthuyhoc.com/'>Phong Thuy</a><br><br>
            <a  href='http://Travel365.com.vn' title='Các tour du lịch khuyến mại đặc sắc trong năm'>Tour du lich khuyen mai</a><br><br><a  href='http://travel365.com.vn/category/tour-dac-sac-3004.aspx' title='Các chương trình du lịch hấp dẫn trong dịp 30/4'>Tour du lich 30/4</a><br><br><a  href='http://travel365.com.vn' title='Công ty du lịch chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam'>Cong ty to chuc tour</a><br><br><a  href='http://tourchauau.com' title='Các chương trình tham quan , du lịch ở châu âu'>Tour du lich di chau au</a><br><br><a  href='http://www.SaigonIT.com.vn' title='Phần mềm kế toán, bán hàng cho doanh nghiệp'>Phần mềm kế toán</a><br><br><a  href='http://trochoitruyenhinh.com' title='Mô phỏng trò chơi ai là triệu phú trên truyền hình'>Ai là triệu phú online</a><br><br><a  href='http://www.phanmembanhang.com' title='Phan mem ban hang, phan mem quan ly ban hang chuyen nghiep'>Phần mềm bán hàng</a><br><br><a  href='http://taiphu.vn' title='Đá Granite khò lửa, Cubic Khánh Hòa'>Đá Cubic, Granite khò lửa Khánh Hòa</a><br><br><a  href='http://hosgroup.com.vn/phan-mem/phan-mem-quan-ly-ban-hang' title='Phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm bán hàng tốt nhất'>Phan mem quan ly ban hang</a><br><br>
            
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td valign="top" align="left" bgcolor="#ddddcc">
                        
<table id="table1" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0">
    <tr>
        <td align="right" width="200">
        <script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
          <g:plusone></g:plusone>
         <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?id=123356254341689&width=200&connections=0&stream=false&header=false" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="false"  style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:61px"></iframe>   
        </td>
        <td align="center" class="footer">
        <br><!--ads here  107815322616868-->
 <TABLE WIDTH="720" HEIGHT="115" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
    <TR align='center' height='80'>
        <TD ><a href='http://www.SaigonIT.com.vn/SanPham/?m=148' title='Phần mềm kế toán'> <img src='http://www.xemngay.com/images/SaigonIT/phan_mem_ke_toan.png' alt='Phan mem ke toan' border='0'> </a></TD>
        <TD><a href='http://www.SaigonIT.com.vn/SanPham/?m=138' title='Phần mềm quản lý bán hàng'><img src='http://www.xemngay.com/images/SaigonIT/phan_mem_quan_ly_ban_hang.png' alt='Phan mem quan ly ban hang' border='0'></a></TD>
        <TD rowspan='2'><a href='http://www.SaigonIT.com.vn' title='Phan mem ke toan'> <img src='http://www.xemngay.com/images/SaigonIT/phan_mem_ke_toan_2.png' alt='Phan mem ke toan' border='0'> </a></TD>
        <TD rowspan='2'><a href='http://www.SaigonIT.com.vn' title='Phan mem quan ly ban hang'><img src='http://www.xemngay.com/images/SaigonIT/phan_mem_quan_ly_ban_hang_2.png' alt='Phan mem quan ly ban hang' border='0'></a></TD>
        <TD ><a href='http://tango.com.vn/' title='Tango sự kiện'><img src='http://www.xemngay.com/images/SaigonIT/tango.png' alt='Tango' border='0'></a></TD>
        <TD><a href='http://taiphu.vn/' title='Sản xuất đá granite, basalt'> <img src='http://www.xemngay.com/images/Da-granite-tai-phu-hanh-hoa.png' alt='Sản xuất đá granite, basalt' border='0'> </a></TD>
    </TR>
    <TR align='center'  height='35'>
        <TD><a href='http://www.SaigonIT.com.vn/SanPham/?m=148' title='Phần mềm kế toán SaigonIT'>Phần mềm kế toán</a></TD>
        <TD><a href='http://www.SaigonIT.com.vn/SanPham/?m=138' title='Phần mềm quản lý bán hàng'>Phần mềm bán hàng</a></TD>
        <TD><a href='http://tango.com.vn/' title='Tango sự kiện'>Tổ chức sự kiện Tango</a></TD>
        <TD><a href='http://taiphu.vn/' title='Sản xuất đá granite, basalt'>Đá granite - Đá basalt</a></TD>
    </TR>
</TABLE>

                  <br>
            <a href="javascript:;" onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.xemngay.com');">
                đặt www.xemngay.com làm trang chủ của bạn </a>
            <br/>
            <span id="Footer1_lblFooter" class="footer">Copyright © 2006-2012 by xemngay.com</span>
        </td>
        <td align="center" valign="middle" width="15%">        
        
        </td>
    </tr>
    
    <tr>
        <td></td>
        <td align="center" class="Footer">
            <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=Privacy">
                Quy định về quyền riêng tư</a>&nbsp;| <a href="http://www.xemngay.com/Default.aspx?blog=Terms">Các 
                điều khoản về sử dụng dịch vụ</a>&nbsp;| <a href="http://www.xemngay.com">Trang chủ</a>&nbsp;| PDA/Mobi:&nbsp;<a href="javascript:;">http://mobi.xemngay.com</a>
        </td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><br/>
        <b>Mời quý vị xem quảng cáo tại vatgia.com: Nắm được giá cả, giúp đỡ xem ngày.com. Hãy click bên dưới để xem chi tiết.</b>
        </td>
        <td></td>
    <tr>
        <td></td>
        <td align="center" class="Footer">
        
            <script type="text/javascript">
            var vgads_domain     = 65;
            var vgads_category   = 0;
            var vgads_show        = 1;
            var vgads_type         = 1;
            var vgads_width       = 820;
            var vgads_quantity   = 6;
            var vgads_onlyactive =    0        </script>
        <script type="text/javascript" src="http://ad.vatgia.com/js/generate_ads.php?domain=65"></script>
        </td>
        <td></td>
    </tr>
</table>
</td>
                </tr>
            </table>
        <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" value="dDwyMTM1MjU3ODY3O3Q8O2w8aTwwPjs+O2w8dDw7bDxpPDE+O2k8OT47PjtsPHQ8O2w8aTwxPjs+O2w8dDxwPHA8bDxUZXh0Oz47bDxcPGJyXD4iVMOsbmggYuG6oW4gbMOgIG3hu5l0IHTDom0gaOG7k24gbmfhu7EgdHJvbmcgaGFpIHRo4buDIHjDoWMuIiBcPGJcPkFyaXN0b3RsZVw8L2JcPjs+Pjs+Ozs+Oz4+O3Q8O2w8aTwxPjs+O2w8dDxwPHA8bDxUZXh0Oz47bDxDb3B5cmlnaHQgwqkgMjAwNi0yMDEyIGJ5IHhlbW5nYXkuY29tOz4+Oz47Oz47Pj47Pj47Pj47bDxfY3RsMDpyYWROZ2F5O19jdGwwOnJhZFR1YW47X2N0bDA6cmFkVHVhbjtfY3RsMDpyYWRUaGFuZztfY3RsMDpyYWRUaGFuZzs+Pn0ZBGo/okaqMWELZdZL84tXdFS3" /></form>
        <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
        </script>
        <script type="text/javascript">
_uacct = "UA-903315-1";
urchinTracker();
        </script>
    </body>
</html>
Go to top

About QuoBuzz.com

Our site strives to provide helpful information to our readers.  By offering not only fact-based whois information, but also an informative overview of each website, we seek to give you a broad view of how each site operates.  Every day our writers and researchers work together to find all of the most up-to-date information about each website we feature.  Our goal is to create a space where you will gain the most information for your time, because in our view, our time is spent saving others’ time.  Rather than spending hours scouring the web for the information you seek, you will be able to find it all in one well-organized space, allowing you more time to enjoy browsing the web at your leisure.

Read on

What they say about us!

This site has been a great resource for me. The ease of use, wide variety of information, as well as the great layout are a refreshing change to the standard, bulky sites I have used in the past. Here I am able to find everything I need in one site, without spending hours sifting through little bits of information across the Internet. This has led to improving my own productivity, because I spend far less time searching all over the place for the content I need. I definitely see a strong future for this site and will continue to use it for my needs.

eRic000 - eRic Design

More...

Last checked domains